Úvod Štúdium Aké sú tituly na našich školách a ako ich získate

Aké sú tituly na našich školách a ako ich získate

17. októbra 2016
Aké sú tituly na našich školách a ako ich získate

Na slovenských vysokých školách je možné získať niekoľko titulov. Ak sa v nich ešte nevyznáte alebo neviete, ako sa k nim dopracovať – tu je malý prehľad.

Bc. – bakalár

Ide o prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania. Štúdium je ukončené štátnou skúškou, pričom študent musí napísať aj bakalársku prácu.

Mgr. a Ing. – magister a inžinier

Po ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia získava študent titul Mgr. alebo Ing., podľa toho, či je jeho štúdium humanitného, technického alebo prírodovedného zamerania. Spolu s bakalárskym štúdiom trvá spravidla 5 rokov a je ukončené štátnou skúškou, pričom študent musí odovzdať diplomovú prácu. Variantom týchto titulov, ktoré sa píšu pred menom, je aj Mgr. art. – magister umenia alebo Ing. arch. – Inžinier architektúry (štúdium trvá 6 rokov).

MUDr. – doktor všeobecného lekárstva,

MDDr. – doktor zubného lekárstva,

MVDr. – doktor veterinárneho lekárstva

Tieto tituly sa udeľujú študentom, ktorí absolvujú druhý stupeň vysokoškolského štúdia. To je spravidla 6- ročné.

JUDr. – doktor práv,

RNDr. – doktor prírodných vied,

PharmDr. – doktor farmácie,

PhDr. – doktor filozofie,

PaedDr. – doktor pedagogiky,

ThDr. – doktor teológie

Tieto tituly sú známe ako tzv. malé doktoráty, udeľujú sa po absolvovaní dodatočného rigorózneho štúdia, počas ktorého študent vypracováva rigoróznu prácu. Má na ňu spravidla jeden rok. Po udelení titulu sa už predošlý titul Mgr. naďalej neuvádza, ale je nahradený. Malý doktorát však nie je akceptovaný v zahraničí.

PhD. – doktor všeobecne

Známy aj ako veľký doktorát. Je podmienený ďalšími tromi rokmi štúdia. V prípade, že ho absolvujete interne, tak okrem písania 120-stranovej dizertačnej práce, ste povinní odučiť niekoľko hodín predmetu, v ktorom si doktorát robíte. Niektoré univerzity (najmä v zahraničí) si kladú ako podmienku tento tretí vysokoškolský stupeň tiež ukončiť štátnou skúškou. Titul sa po udelení píše za menom, oddelený čiarkou. Iný variant tohto titulu je ArtD. – doktor umenia.

doc. – docent

Udeľuje sa po úspešnom absolvovaní habilitačného konania v príslušnom odbore. Dôležité je absolvovať habilitačnú prednášku a vypracovať habilitačnú prácu, ktorú obhajujete pred vedeckou radou fakulty. Docenta menuje rektor univerzity, pričom titul sa píše pred meno a už získaný titul.

prof. – profesor

Vedecko-pedagogický titul profesor je najvyšší možný titul, ktorý sa dá získať na Slovensku. Kandidát absolvuje inauguračnú prednášku pred vedeckou radou fakulty a keď rada titul schváli, následne ho udelí prezident. Píše sa pred meno, pričom nahrádza titul doc.

CSc. – kandidát vied

V súčasnosti sa už tento titul neudeľuje (nahradil ho PhD.), stretnete sa s ním iba v prípade starších akademikov. Píše sa za menom.

DrSc. – doktor vied

Titul býva udeľovaný na základe verejnej obhajoby doktorskej dizertačnej práce. Ide o titul, ktorý v minulosti nadväzoval na CSc. (kandidáta vied). Doktor vied je v súčasnosti v tvare DrS. udeľovaný Českou akadémiou vied ako vedecký (nie pedagogický) titul. Podobne je tomu na Slovensku, kde ho udeľuje Slovenská akadémia vied spolu s ministerstvom školstva.

Dr.h.c. – Doctor honorius causa

Ide o čestný doktorát univerzity alebo fakulty, ktorý býva udeľovaný za zvláštne zásluhy v oblasti vedeckého alebo verejného života. Návrh na titul spravidla predkladá rektor.

Neprehliadnite