Úvod Vysoké školy 5 najlepších vysokých škôl na Slovensku

5 najlepších vysokých škôl na Slovensku

20. septembra 2016
5 najlepších vysokých škôl na Slovensku

Na Slovensku máme na výber z viacerých zaujímavých vysokých škôl, ale i tak bývajú naše rozhodnutia ťažké. I keď sa tu dá študovať naozaj všeličo, kvalita škôl je na uváženie. Mnohokrát sa študentom stane, že sú prijatí na školu, ktorá v konečnom dôsledku nespĺňa ich očakávania a preto strácajú dôležitý rok či roky na štúdium, o aké majú v skutočnosti záujem.

Na Slovensku máme samozrejme aj dobré vysoké školy, ale kvalita sa skôr pohybuje okolo fakúlt ako takých, ktoré je dobré si pri výbere dostatočne preštudovať. Rebríček najlepších škôl je zostavený nasledovne:

  1. Univerzita Komenského v Bratislave
  2. Slovenská technická univerzita v Bratislave
  3. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  4. Technická univerzita v Košiciach
  5. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita Komenského v Bratislave

je najväčšou a najstaršou univerzitou na Slovensku. Škola má 13 fakúlt, ktorá prijíma takmer 8000 nových študentov ročne, ktorí si môžu vybrať z ponuky približne 1300 študijných programov. Univerzita zaujíma popredné miesto v oblasti Slovenska a jej aktivity v oblasti vedy a výskumu sú široko rešpektované i v zahraničí a taktiež si neustále udržuje svoje postavenie národnej univerzity.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

poskytuje štúdium 17 000 domácim a zahraničným študentom na fakultách a ústavoch so sídlom v Bratislave a v Trnave. Súčasťou fakúlt sú aj študijné a informačné strediská, ktoré pomáhajú študentom získať kvalitné vzdelanie. Taktiež majú študenti i zamestnanci univerzity k dispozícii športové areály a strediská. Univerzita má aj svoj umelecký súbor TECHNIK, ktorý sa skladá z komorného orchestra, speváckeho súboru a folklórneho súboru.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

má 5 fakúlt, ktoré zabezpečujú kvalitné vzdelanie a absolventi tak získavajú dobré meno doma i v zahraničí. Univerzita poskytuje vzdelanie na troch stupňoch štúdia na základe najnovších vedeckých poznatkov v širokom medzinárodnom kontexte. Univerzita tiež uvádza, že poskytuje služby verejnosti šírením poznania prostredníctvom výskumu a vývoja, podporou regionálnych a národných aktivít a umožnením ďalšieho vzdelávania občanov.

Technická univerzita v Košiciach

ponúka možnosť štúdia na deviatich fakultách. Dnes poskytuje štúdium takmer 16 000 študentom. V niektorých odboroch je jediným centrom vedy, výskumu a vzdelávania nielen na Slovensku a tiež úzko spolupracuje s inými univerzitami. Univerzita sa snaží zabezpečiť kvalitné vzdelávanie, aby boli študenti pripravení pracovať v medzinárodných tímoch a aby vedeli pre takúto prácu využívať moderné elektronické komunikačné prostriedky.

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

je jedinou inštitúciou svojho druhu na Slovensku. Škola je monofakultnou univerzitou a poskytuje pregraduálne, graduálne a postgraduálne štúdium v oblasti veterinárstva. Univerzita má nižšiu než 1% nezamestnanosť aktívne pôsobiacich veterinárnych lekárov. Odbor farmácia bol zavedený v akademickom roku 2006/2007 a v nadväznosti na to, škola požiadala o zmenu názvu i loga.

Na Slovensku je samozrejme o veľa viac škôl a každá je niečím zaujímavá. Všetky informácie o školách sú prístupné na ich weboch, ale vôbec nemusí byť na škodu získať si niektoré z nich od bývalých študentov. Mnohé veci sa odkrývajú až postupne v rámci navštevovania výučby a každý ma pochopiteľne svoje vlastné predstavy o dokonalom štúdiu.

Neprehliadnite